Üldsätted

 1. ÜLDSÄTTED
  1. Artwood OÜ (edaspidi nimetatud Artwood) andmekaitsetingimused tutvustavad põhimõtteid, mille alusel Artwood töötleb oma klientide isikuandmeid.
  2. Andmekaitsetingimused kehtivad kõikide füüsilisest isikust klientide suhtes, kes külastavad Artwoodi müügipunkte ja veebilehte artwood.ee.
  3. Kehtivad andmekaitsetingimused on alati kättesaadavad Artwoodi veebilehel artwood.ee.

Andmetöötleja

 1. ARTWOOD KUI VASTUTAV TÖÖTLEJA

  1. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Artwood OÜ, registrikood 10899421, aadress Puka, Puka küla, Saaremaa, 94519;  e-post info@artwood.ee.
  2. Isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes palume pöörduda Artwood juhatuse poole e-posti aadressil isikuandmed@artwood.ee.

Ulatus

  1. ANDMEKAITSETINGIMUSTE ULATUS
  2. Artwood andmekaitsetingimused kehtivad kõikide füüsiliste isikute suhtes, kes külastavad Artwood müügipunkte ja veebilehte artwood.ee või sooritavad ostu Artwoodi müügipunktis või e-poes.
  3. Samuti kehtivad andmekaitsetingimused nende füüsiliste isikute suhtes, kes edastavad Artwoodile isikuandmeid sisaldava pöördumise.

Alus

 1. ANDMETE TÖÖTLEMISE ALUS
  1. Artwood kogub ja töötleb Teie isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:
   1. Teie nõusoleku alusel ehk olete andnud Artwoodile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Teile eelnevalt teadaoleval ühel või mitmel eesmärgil (otseturundus, tarbijamängud).
   2. Lepingu alusel ehk isikuandmete töötlemine on vajalik Artwoodi ja Teie vahel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimiseks vastavalt Teie tahtevaldusele lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste ulatuses (müügileping Artwoodist kaupade ostmisel).
   3. Seaduse alusel ehk Artwood töötleb isikuandmeid Artwoodile seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt alkohoolse joogi või tubakatoote üleandmisel vanuse tuvastamine isikut tõendava dokumendi alusel, riigiasutuste päringutele vastamine seaduses lubatud juhtudel ja ulatuses jms).
   4. Õigustatud huvi ehk Artwood töötleb isikuandmeid Artwoodi õigustatud huvides (isikute ja vara kaitse eesmärgil kasutusel olev videovalve, õigusnõuete menetlemine, isikuandmete profiilianalüüs). Õigustatud huvi alusel töötleb Artwood isikuandmeid ainult juhul, kui sellist töötlemist ei kaalu üle andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb isikuandmeid kaitsta. Õigustatud huvi kujunemise osas on Teil õigus saada täpset informatsiooni pöördudes Artwood juhatuse poole.
  2. Juhul kui Artwood vajab teenuse osutamiseks või kauba müügiks Teie isikuandmeid tulenevalt Teiega sõlmitud või sõlmitavast lepingust või seadusest, kuid Te keeldute oma isikuandmete Artwoodile edastamisest, siis on Artwoodil õigus keelduda Teile teenuse osutamisest või kauba müümisest.

Otstarve

 1. ANDMETÖÖTLUSE OTSTARVE
  1. Artwood töötleb isikuandmeid alljärgnevatel otstarbel:
   1. Teiega sõlmitava või sõlmitud lepingu sõlmimine ja täitmine
   2. kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine
   3. kliendisuhete arendamine ja analüüs
   4. toodete ja teenuste pakkumine
   5. otseturundus
   6. tarbijaharjumuste uurimine
   7. teenuste haldamine ja arendamineveebilehe kasutamine ja täiustamine
   8. loosimiste ja küsitluste läbi viimine
   9. müügistatistika koostamine
   10. isikute ja vara kaitse
   11. õigusnõuete menetlemine
   12. seadusest tulenevate kohustuste täitmine.
  2. Artwood lähtub isikuandmete töötlemisel minimaalsuse põhimõttest ehk töötleme vaid neid andmeid ja vastavas ulatuses, mis on konkreetse eesmärgi saavutamiseks vajalikud. Juhul kui Artwood kavatseb kogutud isikuandmeid töödelda eelpool nimetamata eesmärkidel, esitab Artwood enne andmete edasist isikuandmete töötlemist teabe kõnealuse muu eesmärgi kohta koos muu asjakohase täiendava teabega.

Andmed

 1. TÖÖDELDAVAD ANDMED
  1. Artwood kogub ja töötleb Artwood kaupluste ja Artwood veebilehe külastamisel järgmiseid isikuandmeid:
   1. Artwood kaupluste külastamisel kogub ja töötleb Artwood isikute ja vara kaitse eesmärgil kasutusel olevale videosalvestisele jäänud isikuandmeid.
   2. Artwood veebilehe külastamisel töödeldakse nn jälgimisandmed, mida Artwoodile veebilehe ja üldiste veebiteenuste kaudu saadetakse (nt IP-aadress, veebilehitseja, küpsised jms).
    e-poest ostmisel registreeritakse Teie ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon, arveldusarve number ning juhul, kui see on vajalik kauba Teile kohale toimetamiseks, siis ka Teie postiaadress.
   3. Artwoodile pöördumise edastamisel töödeldakse antud pöördumises sisalduvaid isikuandmeid (nt nimi, e-posti aadress, telefon jms).
   4. Teie eriliigilisi isikuandmeid töötleb Artwood ainult juhul, kui Teiega on Artwood poolt pakutavate kaupade või osutatavate teenustega seoses toimunud Teie tervist mõjutav juhtum või olete pöördunud eriliigilisi isikuandmeid sisaldava pöördumisega meie poole.
   5. Artwood töötleb Teie isikuandmeid ainult juhul, kui Te edastate sellist teavet vabatahtlikult.

Tähtaeg

 1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TÄHTAEG
  1. Artwood töötleb Teie isikuandmeid kliendisuhte alguses ja jooksul eelkõige Teie poolt Artwood müügipunktide ja veebilehe artwood.ee külastamisel. Artwood töötleb Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik Artwood ja Teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks või kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.
  2. Enim esinevate isikuandmete töötlemise tähtajad on järgmised:
   1. e-poes külalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmed – 3 aastat arvates ostu sooritamisest.
   2. Artwood müügipunktide videosalvestised – 30 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud menetlusega või on tingitud seaduses sätestatud pikemast tähtajast.
   3. Klientide päringud ja pöördumised ning pretensioonid ja kaebused – 3 aastat arvates Artwoodi poolt lõpliku vastuse edastamisest.
   4. Tarbijamängude ja loosimiste tulemused – 1 aasta arvates võitjate väljakuulutamisest.
   5. Õigusnõuete menetlemisega seotud isikuandmed – 3 aastat arvates menetluse lõppemisest.
  3. Pärast nimetatud tähtaegade saabumist isikuandmed automaatselt kustutatakse või muudetakse anonüümseteks.
  4. Juhul kui Teil on andmete säilitamistähtaegade kohta küsimusi, palun pöörduge Artwood juhatuse poole.

Edastamine

 1. TEIE ISIKUANDMETE EDASTAMINE
  1. Artwood võib Teie isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid ehk isikuandmete volitatud töötlejaid, kes osutavad Artwood vajalikke teenuseid (näiteks tarkvaraarendus, otseturustuse edastamine, turva- ja videovalve teenuse pakkumine, makse- ja postiteenuse osutajad jms (nt Maksekeskus AS, PayPal, SmartPost, Omniva jt).
  2. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult Artwoodilt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta.
  3. Lisaks eeltoodule on Artwoodil õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele ning kolmandatele isikutele, kui vastav kohustus tuleneb seadusest.

Otseturundus

 1. OTSETURUNDUS JA UURINGUD
  1. Artwood võib Teie nõusoleku alusel kasutada Teie poolt mõne kliendiprogrammi raames edastatud isikuandmeid, et edastada Teile infot sooduspakkumiste, kampaaniate ja pakkumiste kohta ning viia läbi uuringuid.
  2. Juhul, kui Te ei soovi enam Artwood otsepakkumisi saada, on Teil igal ajal õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi järgides otsepostituses olevaid juhiseid või võttes ühendust Artwood juhatusega Nõusoleku tagasivõtmine ei rakendu tagasiulatuvalt, s.t see ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemist.

Videosalvestused

 1. VIDEOSALVESTUSED
  1. Artwoodi müügipunktides on isikute ja vara kaitse eesmärgil videovalve.
  2. Videovalve tulemusel tekkiva videosalvestuse ja videosalvestusel töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja on Artwood.
  3. Kõikidele videosalvestistele on juurdepääs vaid isikutel, kellel on õigus videosalvestistega tutvuda oma tööülesannetest lähtuvalt.
  4. Videosalvestisi säilitatakse reeglina kuni 30 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud menetlusega või on tingitud seaduses sätestatud pikemast tähtajast.

Kaitsmine

 1. KUIDAS TEIE ANDMEID KAITSTAKSE
  1. Artwood kasutab Teie isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ajakohaseid ja piisavaid ning tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis kaitsevad isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest.
  2. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Teie õigused

 1. TEISE ÕIGUSED SEOSES TEIE ANDMETE TÖÖTLEMISEGA
  1. Teil on igal ajal õigus küsida Artwoodilt Teie isikuandmeid, taotleda Teie isikuandmete parandamist ja ülekandmist, Teie isikuandmete töötlemise piiramist ja isikuandmete kustutamist ning esitada vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemise osas.
  2. Isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume esitada elektrooniliselt Artwood juhatusele. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab Teie taotlus olema digitaalselt allkirjastatud.
  3. Artwoodil on kohustus Teie taotlusele vastata 30 päeva jooksul arvates taotluse saamisest.
   1. Artwoodil on õigus jätta Teie taotlus rahuldamata, kui Teie isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline või Teie taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu.
   2. Artwoodil on õigus keelduda Teie isikuandmete töötlemise piiramise või isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega.
   3. Kui Artwoodil ei ole võimalik Teie taotlust rahuldada, teatab Artwood viivituseta kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates taotluse saamisest taotluse rahuldamata jätmise põhjuse.

Kaebused

 1. KAEBUSE ESITAMINE
  1. Juhul, kui Te leiate, et Artwood rikub isikuandmete töötlemisel Teie õiguseid tuleb teil sellest informeerida Artwoodi juhatust, tuues täpselt välja nii faktilised kui õiguslikud alused.
   1. Kaebuse esitamisele ja läbivaatamisele kehtivad punktis 12 toodud põhimõtted.
  2. Juhul, kui Te leiate, et Artwood rikub isikuandmete töötlemisel Teie õiguseid ja te pole vaidluses jõudnud Artwoodiga õigupärase kokkuleppeni, on Teil õigus igal ajal pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

Küpsised

 1. ANDMEKÜPSISED
  1. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust. Veebilehel artwood.ee on kasutusel järgmised küpsised:
   1. seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;
   2. püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;
   3. esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajale sobilikku reklaami ja pakkumisi;
   4. kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on
   5. turundussuhtluse optimeerimine.
  2. Veebilehe külastaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatel kättesaadavad.
  3. Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab veebileht piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Isikustamata andmed

 1. ISIKUSTAMATA ANDMTE TÖÖTLEMINE
  1. Veebilehe artwood.ee külastamisel võib Artwood koguda isikustamata andmeid nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muu sarnane teave. Artwood töötleb nimetatud andmeid anonüümselt ning andmeid kasutatakse eelkõige veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil.

Profileerimine

 1. PROFILEERIMINE
  1. Artwood võib kasutada Teie seotud isikuandmeid ja ostude statistilisi andmeid profiilianalüüsi teostamiseks, et paremini mõista Teie ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda Teile paremaid kaupu ja teenuseid.
  2. Artwood ei tee profileerimise tulemusel Teie suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

Muudatused

 1. ANDMEKAITSETINGIMUSTE MUUTMINE
  1. Artwoodil on igal ajal õigus andmekaitsetingimusi muuta ja täiendada.
  2. Kehtivad andmekaitsetingimused on alati kättesaadavad Artwood veebilehel artwood.ee.
  3. Samuti on võimalik andmekaitsetingimustega tutvuda pöördudes Artwood juhatuse poole..